INFORMATIKA PRO KREATIVNÍ PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Rozšíření nabízeného dalšího vzdělávání ICT, podpora znalosti a zkvalitnění procesu pokračujícího vzdělávání v oblasti ICT patří ke klíčovým cílům projektu, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/02.0066 , z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaného „Informatika pro kreativní průmyslové podniky“, který jsme začali jako partneři projektu řešit společně s Vysokou školou podnikání, a.s. , jakožto příjemcem dotace a druhým partnerem ha-vel family, s.r.o. V tříletém časovém horizontu budou vytvořeny nástroje a předpoklady k tomu, aby se zvýšila efektivnost dalšího vzdělávání v oblasti ICT.

V rámci projektu bude zpracováno celkem šest modulů vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (www.esfcr.cz ).

Více informací o projektu naleznete v přiloženém souboru (viz níže).

Informace o průběhu realizace projektu:
„Informatika pro kreativní průmyslové podniky“
březen 2011 – červen 2013

V březnu roku 2011 byla zahájena realizace projektu „Informatika pro kreativní průmyslové podniky“, jehož realizátorem je Vysoká škola podnikání, a.s. ve spolupráci s partnery ha-vel family s.r.o.
a Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska. Tento projekt je zaměřen na problematiku informačních a komunikačních technologií v průmyslových podnicích a je financován  z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky pod reg. číslem CZ.1.07 /3.2.07/02.0066.

V první etapě realizace projektu byly  vytvořen metodický nástroj, na jehož základě byly následně vypracovány jednotlivé výukové moduly.

Projekt zahrnuje celkem 6 vzdělávacích modulů, které tématicky vytvářejí logickou strukturu výukového materiálu. Implementace těchto modulů do systému vzdělávání přispěje k podpoře
a obohacení dosavadních znalostí v oblasti ICT, především pak v průmyslových podnicích  v rámci Moravskoslezského kraje.

Dílčí moduly byly zpracovány na téma:

  1. Výběr a customizace informačního systému
  2. Řešení pro informační podporu řízení vztahů se zákazníkem v průmyslových podnicích  (CRM pro průmyslový podnik)
  3. Implementace groupware a workflow v průmyslových podnicích
  4. Správa serverové a síťové infrastruktury a bezpečnost dat v průmyslových podnicích
  5. Integrace aplikací a dat v průmyslových podnicích
  6. Moderní formy komunikace v průmyslových podnicích

V rámci projektu bylo také realizováno dotazníkové šetření zaměřené na cílovou skupinu informačních manažerů a správců IT ve středně-velkých průmyslových podnicích. Ze závěrů tohoto šetření vyplývá, že úroveň znalostí v oblasti informatiky není v průmyslových podnicích dostatečná. V případě zavedení vytvořených modulů do výukového systému celoživotního vzdělávání dojde ke zvýšení informovanosti v průmyslových podnicích a současně napomůže osvětě a efektivnějšímu zavádění procesů projektů informačních systémů.

Po vypracování těchto modulů proběhla jejich externí evaluace, která hodnotila úroveň a srozumitelnost  zpracovávaných témat s ohledem na cílovou vzdělávací skupinu. Na základě vzniklých připomínek byly moduly následně upraveny.

V druhé realizační etapě byl vytvořen e-learningový vzdělávací produkt, který byl umístěn na nově vytvořený webový portál projektu. V e-learningové podobě jsou tímto způsobem prezentovány vybrané výukové moduly, ke kterým se může cílová skupina v rámci pilotního ověřování vyjadřovat.

V další etapě projektu byla vytvořena metodika pro lektory dalšího vzdělávání, na základě které byli lektoři pilotního ověřování projektu odborně proškoleni. Metodika vycházela z programu Národního ústavu odborného vzdělávání.

V současné době (do konce června 2013) již proběhly veškeré kurzy pilotního ověření modulů, které byly realizovány od druhé poloviny roku 2012.

V následující etapě projektu bude realizována interní evaluace, která vyhodnotí finální úroveň výukových modulů, výstupy probíhajících školení a  celkový průběh realizace projektu.

PILOTNÍ OVĚŘOVACÍ KURZY ORGANIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI SE SPPMS:
Kurzy byly realizovány v rámci projektu „Informatika pro kreativní průmyslové podniky“,
reg. číslo: CZ.1.07/3.2.07/02.0066.

1.  „Řešení pro informační podporu řízení vztahu se zákazníkem v průmyslových podnicích“
(CRM pro průmyslový podnik)

Celodenní vzdělávací kurz byl organizován Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska ve spolupráci se společností ha-vel family s.r.o. a Vysokou školou podnikání, a.s. Pilotní ověření výše uvedeného modulu proběhlo dne 27.2.2013 ve školicích prostorách společnosti OSA – INVEST s.r.o.Účastníkům bylo prezentováno téma modulu zaměřeného na informační podporu řízení vztahu se zákazníkem. Celodenní kurz probíhal 8 vyučovacích hodin a byl veden lektorem  Ing. Ludvíkem Labodou. Celkem se zúčastnilo 10 posluchačů, kteří kurz zhodnotili jako velmi přínosný (fotodokumentace viz. níže).

 2. „Moderní formy komunikace v průmyslových podnicích“

Tento celodenní kurz byl opět organizován Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska ve spolupráci se společností ha-vel family s.r.o. a Vysokou školou podnikání, a.s.
Pilotní ověření tohoto modulu proběhlo na půdě Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, v prostorách „F-clubu“, dne 20. června 2013. Kurz probíhal 8 vyučovacích hodin pod vedením lektora Ing. Ludvíka Labody. Celkem se zúčastnilo 21 posluchačů, kteří školení hodnotili pozitivně.

Obrázek1

 

Soubory ke stažení:

  • Informatika pro kreativní průmyslové podniky_zahájení projektu.
  • Informatika pro kreativní průmyslové podniky_průběh realizace_březen 2011-červen 2013.
  • Pilotní ověřovací kurzy organizované ve spolupráci se SPPMS.