Profil

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s.

 •  je zaměstnavatelským svazem, samosprávným a dobrovolným svazkem členů, založeným podle §214 a násl. zákona
  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 •  je  členem Hospodářské komory ČR a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s.
 •  je zařazeno do právní formy „spolek“, který je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Ostravě odd. L, vložka č. 14702


  KOMPLEXNOST – NAŠE PŘEDNOST

  Členská základna je rozdělena dle činnosti do sekcí:

 • Projekce a konstrukce, výroba strojních dílů
 • Realizace a modernizace technologií
 • Výroba a montáž elektro a řídící techniky
 • Stavební činnosti
 • Systémy
 • Certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001
 • Poradenství


Posláním Společenství je spoluvytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání,
Společenství vyvíjí svoji činnost na území České republiky, zejména pak v rámci územních celků Moravy a Slezska

 • Činnost Společenství není cílově zaměřena na zisk. Cílem vyvíjené činnosti Společenství je podpora a spolupráce členů
  při zajišťování jejich potřeb v podnikatelské činnosti, v přípravě a realizaci koncepcí v přechodu a plné integrace sdružených členů
  na vyšší stupně podnikatelské činnosti
 • Působení Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska v úzké spolupráci s magistrátem města Ostravy
  a s hejtmanstvím Moravskoslezského kraje směrem k realizaci investičních, restrukturalizačních a revitalizačních záměrů
  a celkové oživení ekonomiky regionů Moravy a Slezska
 • Členství ve Společenství je dobrovolné. Členy Společenství jsou právnické i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
  na Moravě a ve Slezsku, případně i na dalším území České republiky
 • Společenství je založeno na demokratických principech. Rozhodnutí orgánů Společenství, týkající se plnění jeho poslání a způsobu plnění jeho úkolů, včetně programového prohlášení, mají charakter stanovisek a doporučení
 • Všichni členové mají právo účastnit se všech akcí pořádaných Společenstvím a využívat jeho služeb při dodržování stanovených podmínek. Členové Společenství mají rovné hlasovací právo na valné hromadě, včetně práva volit a být volen do všech orgánů Společenství. Řádné členství ve Společenství vzniká dnem rozhodnutí Představenstva o přijetí člena

Ve stanovených Úkolech a službách Společenství jsou stanoveny konkrétní možnosti dosažení cílů
v těchto konkrétních oblastech:

 • při definování obchodní a investiční politiky, zejména v regionálních oblastech
 • při vytváření institucionálního rámce rozvoje hospodářství a tím zvýšení ekonomické efektivnosti
 • při prosazování posílení významu výzkumu a vývoje, posílení vlivu v oblasti životního prostředí
 • při posílení technické harmonizace a zvyšování jakosti
 • při posilování aktivit v oblasti malého a středního podnikání
 • při řešení problémů v sociální oblasti, v oblasti školství a vzdělávání a ve vztazích k zahraničí, zejména k EU
 • Celá činnost Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska je usměrněna a konkretizována ve Stanovách Společenství včetně konkretizace pravomocí a povinností jednotlivých orgánů Společenství
 • Stanovy mohou být měněny a doplňovány pouze na základě rozhodnutí předsednictva

 

Jedním z cílů Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z. s.  je pomáhat všem, kteří mají omezené finanční možnosti nebo zdravotní hendikep, při realizaci ve sportu a kultuře, které přispívají k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobnosti sportovců a mládeže.
Společenství chce přispět na oblast vzdělávání, na rozvoj sportovních a kulturních aktivit jedinců nad hranici plnoletosti,
u kterých došlo k poškození zdraví, především v Moravskoslezském kraji, ale i v celé České republice.